แปงหลวง ก., เพชรวงษ์ ภ., จิราสิต ฟ., ทองสุก ว., & ศิริลักษณ์ ศ. (2016). การแยกแร่เหล็กออกจากเถ้าลอยและเถ้าก้นเตาโดยใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(2), 1–7. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.7