(1)
คำจันทร์ ว. .; ธันย์วัชรมงคล อ. .; คำจันทร์ ศ. . การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์. RMUTL.Eng.J. 2021, 6, 56-63.