(1)
ศิริรักษ์ ว. .; จันต๊ะคาด ห. .; ลือสัก พ.; จินตอมรชัย ก. .; ปิ่นชัยมูล อ. .; สงวนแพง ส. .; สีตา ช. . การคัดเลือกและการประเมินซัพพลายเออร์: การทบทวนและมุมมอง. RMUTL.Eng.J. 2021, 6, 38-56.