(1)
วงษ์ปู่ ไ. . .; จิ๋วปัญญา ป. . การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบบัว. RMUTL.Eng.J. 2021, 6, 19-27.