(1)
ขุนเอียด เ. .; วัชรศรีสำเริง ภ. . สมบัติทางไตรบอโลยีของเครื่องมือตัดและสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงเหล็กกล้าผสมสำหรับผลิตชิ้นส่วนรถตักดิน. RMUTL.Eng.J. 2020, 6, 1-11.