(1)
ตันนโยภาส ด. .; จันทร์มาตร์ ณ. .; เจริญสุข น. . การใช้ดินลูกรังเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตเพื่อทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำประดิษฐ์. RMUTL.Eng.J. 2020, 5, 43-50.