(1)
ถาวรวัตร์ เ. .; บุญชูจรัส ส. . การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ. RMUTL.Eng.J. 2020, 5, 1-9.