(1)
อัศวฉัตรสกุล ว.; ภูมิกิตติพิชญ์ ก. การวิเคราะห์ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนภาคพื้นดินที่กระแสฟ้าผ่าทางตรงขนาด 5 KA 10 KA และ 20 KA. RMUTL.Eng.J. 2019, 4, 1-7.