(1)
วิไลพล ป.; เจริญสวรรค์ ป.; สีหะวงษ์ น.; เม่นเกิด จ.; ประกอบกสิกรณ์ ป.; คำบุญ ป. การวิเคราะห์อัตราส่วนผสมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านของกระบวนการเผาอิฐมอญ. RMUTL.Eng.J. 2019, 4, 40-50.