(1)
เงินคำคง ค.; จำรูญรัตน์ น.; แก้วหนัก ส.; เมืองใจ ก.; ตันติวา น.; มโนนันท์ น.; ศรีสุริยจันทร์ พ. Efficiency of the Microalgae Chlorella Sp. TISTR 8432 to CO2 Capture from Biogas System. RMUTL.Eng.J. 2016, 1, 51-58.