(1)
อุทธิยัง เ.; เลิศนิธิจิรโชติ ว.; ปาระมี ไ.; เทียนทิพย์ ส.; มาเทศน์ ส. A Study on Influence Angle of Die Surface in Deep Drawing Process. RMUTL.Eng.J. 2016, 1, 35-40.