(1)
วรรณพรหม ว.; กิตติวรเชฏฐ์ ว.; สาลี ส.; ทรายแก้ว ณ.; เมืองใจ ว.; สมศักดิ์ ธ.; ทองปรอน จ.; กีรติกร ก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวง กรณีศึกษา : งานวิศวกรรมเพื่อการเกษตร. RMUTL.Eng.J. 2016, 1, 1-7.