(1)
เจริญศรี ธ.; อมรพิศาล น.; อนุชิต น.; วิไลพล ป. อิทธิพลของความดันและอุณหภูมิต่อเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการสกัดเย็นน้ำมันงา. RMUTL.Eng.J. 2017, 2, 33-36.