(1)
ฝั้นแก้ว ป.; พงศ์พุฒิ ค.; พึ่งสุข บ.; ณ ลำปาง พ. การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเมื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊าซชีวภาพ และเฉพาะก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง. RMUTL.Eng.J. 2017, 2, 25-32.