(1)
วิรุณพันธ์ ก.; สายเปลี่ยน ธ.; ใจชมพู ภ. การผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม. RMUTL.Eng.J. 2017, 2, 1-15.