(1)
เพียรตระกูล ธ.; คุณวิภูษิต ภ.; เจริญสาธิต ก.; เจริญสาธิต ก. การติดตามการสั่นของวัตถุในวิดีโอเงียบเพื่อสกัดเสียง. RMUTL.Eng.J. 2019, 2, 53-62.