(1)
วัฒนกุล พ.; รัตนโอภาส ก.; แก้วคีรี ส. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประมวลผลของ Hive-QL ด้วย ORCfile บน Hadoop Cluster. RMUTL.Eng.J. 2017, 2, 43-52.