(1)
พ่วงศรี ป.; ฉัตรภูติ น.; พฤกษานุบาล อ. ผลกระทบทางชีววิทยาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศีรษะและสมองของมนุษย์. RMUTL.Eng.J. 2018, 3, 1-7.