(1)
โรจนอัมพวัน ถ.; พฤกษ์ภัทรานนต์ พ.; ตัณฑนุช ส.; อินา น.; ชีวกุล จ. การประเมินเทคนิคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับเชื่อมต่อภาพถ่ายทางรังสีเพื่อการวินิจฉัยกระดูกรยางค์. RMUTL.Eng.J. 2019, 3, 38-45.