(1)
เด่นตรี ส.; เหลือแดง บ. การออกแบบราโดมแบนด์กว้างสำหรับสายอากาศอาร์เรย์สำหรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล. RMUTL.Eng.J. 2018, 3, 32-37.