(1)
แก้วดวงตา ศ.; บางแก้ว น.; วรรณเลิศ ร.; พงศ์เจริญพาณิชย์ ช. การออกแบบสายอากาศไดโพลแบบแผ่นแถบความถี่กว้างสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินภายในอาคาร. RMUTL.Eng.J. 2018, 3, 26-31.