(1)
แปงหลวง ก.; เพชรวงษ์ ภ.; จิราสิต ฟ.; ทองสุก ว.; ศิริลักษณ์ ศ. การแยกแร่เหล็กออกจากเถ้าลอยและเถ้าก้นเตาโดยใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม. RMUTL.Eng.J. 2016, 3, 1-7.