[1]
คำจันทร์ ว. , ธันย์วัชรมงคล อ. และ คำจันทร์ ศ. 2021. การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 6, 2 (ธ.ค. 2021), 56–63. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.12.