[1]
วงษ์ปู่ ไ. และ จิ๋วปัญญา ป. 2021. การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบบัว. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 6, 1 (มิ.ย. 2021), 19–27. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.3.