[1]
ตันนโยภาส ด. , จันทร์มาตร์ ณ. และ เจริญสุข น. 2020. การใช้ดินลูกรังเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตเพื่อทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำประดิษฐ์ . วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 43–50. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.12.