[1]
ถาวรวัตร์ เ. และ บุญชูจรัส ส. 2020. การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 1–9. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2020.7.