[1]
วิไลพล ป., เจริญสวรรค์ ป., สีหะวงษ์ น., เม่นเกิด จ., ประกอบกสิกรณ์ ป. และ คำบุญ ป. 2019. การวิเคราะห์อัตราส่วนผสมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านของกระบวนการเผาอิฐมอญ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 4, 1 (มิ.ย. 2019), 40–50.