[1]
กาจันทร์ ท., แตงก่อ ธ., แก้วฉัยยา ว., สีหะวงษ์ น., วิไลพล ป. และ เจริญสวรรค์ ป. 2019. ผลของความยาวส่วนทำระเหยและจำนวนโค้งเลี้ยวของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบต่อสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 3, 1 (เม.ย. 2019), 9–17. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.2.