[1]
โรจนอัมพวัน ถ., พฤกษ์ภัทรานนต์ พ., ตัณฑนุช ส., อินา น. และ ชีวกุล จ. 2019. การประเมินเทคนิคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับเชื่อมต่อภาพถ่ายทางรังสีเพื่อการวินิจฉัยกระดูกรยางค์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 3, 2 (ก.พ. 2019), 38–45. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.12.