1.
เคนท้าว อ, เจียระนัยปรีเปรม พ. Skull and Hair Morphology of the 2 Subspecies of Variable Squirrels, Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823). KKU Sci. J. [Internet]. 2022 Nov. 28 [cited 2024 Apr. 23];46(1):122-30. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/KKUSciJ/article/view/249818