เคนท้าว อนันต์, and เจียระนัยปรีเปรม พรพิมล. “Skull and Hair Morphology of the 2 Subspecies of Variable Squirrels, Callosciurus Finlaysonii (Horsfield, 1823)”. KKU Science Journal 46, no. 1 (November 28, 2022): 122–130. Accessed April 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/KKUSciJ/article/view/249818.