เคนท้าว อ. ., and เจียระนัยปรีเปรม พ. . “Skull and Hair Morphology of the 2 Subspecies of Variable Squirrels, Callosciurus Finlaysonii (Horsfield, 1823)”. KKU Science Journal, vol. 46, no. 1, Nov. 2022, pp. 122-30, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/KKUSciJ/article/view/249818.