เคนท้าว อ. . and เจียระนัยปรีเปรม พ. . (2022) “Skull and Hair Morphology of the 2 Subspecies of Variable Squirrels, Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823)”, KKU Science Journal, 46(1), pp. 122–130. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/KKUSciJ/article/view/249818 (Accessed: 23 April 2024).