เคนท้าว อนันต์, and เจียระนัยปรีเปรม พรพิมล. 2022. “Skull and Hair Morphology of the 2 Subspecies of Variable Squirrels, Callosciurus Finlaysonii (Horsfield, 1823)”. KKU Science Journal 46 (1):122-30. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/KKUSciJ/article/view/249818.