เคนท้าว อ. ., & เจียระนัยปรีเปรม พ. . (2022). Skull and Hair Morphology of the 2 Subspecies of Variable Squirrels, Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823). KKU Science Journal, 46(1), 122–130. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/KKUSciJ/article/view/249818