1.
มนตรีศรีส, โสวจัสสตากุลท. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องสร้างงานแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. J. IND. EDUC. [Internet]. 2019Aug.25 [cited 2020Feb.23];18(2):40-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/201156