1.
สุมาลัยก, ศุภวราสุวัฒน์ป, หมื่นสายญาติส. An e-Learning Lesson on Basic Indoor Electricity for Level 1 Indoor Electricians. J. IND. EDUC. [Internet]. 2019Aug.25 [cited 2020Aug.9];18(2):188-96. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/180665