1.
ฟันเฟื่องฟูว, ศรีเหรัญบ, เกิดธรรมช. Factor Analysis for Life Skills Development of Lower Secondary School Students. J. IND. EDUC. [Internet]. 2014Dec.31 [cited 2020Aug.9];13(3):83-0. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/126755