1.
ตั้งคุณานันต์ป. การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต. J. IND. EDUC. [Internet]. 2016Apr.29 [cited 2020Apr.4];15(1):1-. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122905