1.
ปิ่นเงิน อ, ศรีอุทัย จ. METAPRAGMATIC AWARENESS OF THAI EFL LEARNERS. J. IND. EDUC. [Internet]. 2016 Aug. 31 [cited 2022 Nov. 26];15(2):191-8. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122718