1.
โมลานิลเ, สุวรรณจันทร์พ, ตั้งคุณานันต์ป. THE BLENDED LEARNING ON C PROGRAMMING FOR GRADE 9 IN DEBSIRIN SCHOOL. J. IND. EDUC. [Internet]. 2016Aug.31 [cited 2020Aug.9];15(2):10-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122298