1.
นาแพร่ด, เซะวิเศษส, เอกวุฒิวงศาท. STUDY ON FACTORS IN UNDERWEAR DESIGN FOR HEALTHY ELDERLY MEN. J. IND. EDUC. [Internet]. 2016Apr.29 [cited 2020Jul.13];15(1):136-42. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122275