มนตรีศรีสุนทรี, and โสวจัสสตากุลทนงศักดิ์. “การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องสร้างงานแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. Journal of Industrial Education 18, no. 2 (August 25, 2019): 40-47. Accessed February 21, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/201156.