สุมาลัยกาญจนา, ศุภวราสุวัฒน์ปิยะ, and หมื่นสายญาติสมชาย. “An E-Learning Lesson on Basic Indoor Electricity for Level 1 Indoor Electricians”. Journal of Industrial Education 18, no. 2 (August 25, 2019): 188-196. Accessed August 9, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/180665.