ฟันเฟื่องฟูวารินท์พร, ศรีเหรัญบุญเรือง, and เกิดธรรมชาตรี. “Factor Analysis for Life Skills Development of Lower Secondary School Students”. Journal of Industrial Education 13, no. 3 (December 31, 2014): 83-90. Accessed August 5, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/126755.