นิตย์สุขกรรณิการ์, ศุภวราสุวัฒน์ปิยะ, and พิมดีไพฑูรย์. “The Development of Information System Purchasing of Raw Material and Costing of Abatek (Asia) Co.,Ltd.”. Journal of Industrial Education 14, no. 3 (December 31, 2015): 274-280. Accessed April 6, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/124555.