ตั้งคุณานันต์ปริยาภรณ์. “การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต”. Journal of Industrial Education 15, no. 1 (April 29, 2016): 1-5. Accessed April 4, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122905.