ปิ่นเงิน อตินุช, and ศรีอุทัย จิรันธรา. “METAPRAGMATIC AWARENESS OF THAI EFL LEARNERS”. Journal of Industrial Education 15, no. 2 (August 31, 2016): 191–198. Accessed November 26, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122718.