โมลานิลเสฏฐวุฒิ, สุวรรณจันทร์พีระวุฒิ, and ตั้งคุณานันต์ปริยาภรณ์. “THE BLENDED LEARNING ON C PROGRAMMING FOR GRADE 9 IN DEBSIRIN SCHOOL”. Journal of Industrial Education 15, no. 2 (August 31, 2016): 10-17. Accessed August 9, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122298.