นาแพร่ดณุพล, เซะวิเศษสมชาย, and เอกวุฒิวงศาทรงวุฒิ. “STUDY ON FACTORS IN UNDERWEAR DESIGN FOR HEALTHY ELDERLY MEN”. Journal of Industrial Education 15, no. 1 (April 29, 2016): 136-142. Accessed July 13, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122275.